Προϋποθέσεις Χρήσης Διαδικτυακού Χώρου

 • Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας και του περιεχομένου της, που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση του περιεχομένου της ή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής, που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι’ αυτούς, τα οπτικά Υπέρυθρον δεν θα φέρουν καμία ευθύνη.
 • Τα οπτικά Υπέρυθρον δικαιούνται οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση, να διακόψουν ή να αναστείλουν συνολικά ή εν μέρει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή να μεταβάλλουν τη φύση και το περιεχόμενό της.

 •  Το εμπορικό σήμα Υπέρυθρον είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία συνεπώς και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου.

 •  Το περιεχόμενο της εν λόγω ιστοσελίδας δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο συναλλαγής (εμπορικής ή μη), αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε χρήστη χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του καταστήματος Υπέρυθρον.

 • Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στην Ιστοσελίδα αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

 •  Οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, πληρότητα, εγκυρότητα ή/και χρησιμότητα οποιουδήποτε τμήματος της ιστοσελίδας. Συνεπώς, η χρήση της ιστοσελίδας από κάθε χρήστη γίνεται με δική του αποκλειστική ευθύνη.

 • Το οπτικά Υπέρυθρον έχουν τη δυνατότητα να τηρούν Αρχείο και να επεξεργάζονται τυχόν δεδομένα των χρηστών (π.χ. το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) (εφεξής «προσωπικά δεδομένα»), τα οποία θα περιέρχονται στη γνώση τους, μέσω της Ιστοσελίδας, μόνο αν τα δεδομένα αυτά παρέχονται οικειοθελώς από τους χρήστες. Στην περίπτωση αυτή, τα οπτικά Υπέρυθρον μπορούν να διαβιβάσουν τα Προσωπικά Δεδομένα σε συνδεδεμένες μ’ αυτήν επιχειρήσεις, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης της με το χρήστη ή για στατιστικούς λόγους.

  Αν κάποιος χρήστης της Ιστοσελίδας δεν επιθυμεί τη συλλογή και πιθανή τήρηση και επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων του σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε πρέπει να αποφεύγει να τα υποβάλλει στην Εταιρεία. 

  Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από το χρήστη της Ιστοσελίδας σε τρίτους των Προσωπικών του Δεδομένων, η Εταιρεία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τη χρήση από τους εν λόγω τρίτους των Προσωπικών Δεδομένων του χρήστη αυτού.

 • Η Εταιρία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν Προσωπικά Δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η Εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα ανήλικα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στην Ιστοσελίδα ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.